Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Privacyreglement


1.          Algemeen


1.1          Toepasselijkheid overeenkomst

Deze Algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen VitaLease B.V. (hierna genoemd “lessor”) en cliënt (hierna genoemd “lessee”) betreffende de operationele lease van de in leaseovereenkomst beschreven goederen (apparatuur en alle andere non-supplies) en afgeleide leasevormen, alsmede de in het kader daarvan uitgebrachte offertes aan lessee. De Algemene Bepalingen prevaleren boven eventuele andersluidende (inkoop)voorwaarden van lessee, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2          Wijziging voorwaarden en bepalingen

Lessor mag de voorwaarden aanpassen. Later gemaakte aanvullende afspraken en/of aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen van kracht, wanneer lessor en lessee deze schriftelijk zijn overeengekomen.


2.
          Rechtsverhouding


2.1          Eigendom

De goederen blijven te allen tijde (juridische, economische en fiscale) eigendom van lessor. Dit geldt tot er eventueel door lessee een overname plaatsvindt na beëindiging van het contract. Dit gebeurt in overleg en onderlinge overeenstemming tussen lessee en lessor. In geval er een overname heeft plaatsgevonden, kan lessee geen beroep meer doen op de in leaseovereenkomst beschreven voorwaarden, tenzij anders afgesproken.

2.2          Beslag en maatregelen van derden

Lessee is verplicht in geval derden ten aanzien van de goederen rechten willen doen gelden of maatregelen treffen (bijvoorbeeld de Belastingdienst en/of andere schuldeisers), lessor binnen 24 uur te berichten. Tevens is lessee verplicht de beslagleggende partij het eigendomsrecht van lessor kenbaar te maken door terstond inzage te geven in de leaseovereenkomst. Lessor zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig geachte maatregelen – ook ten name van lessee – kunnen treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van lessee zijn en dienen op verzoek aan lessor te worden voldaan. Indien de goederen niet terug te halen blijken, kan lessor de volledige kosten van de goederen verhalen op lessee. Dit zal voor goederen de cataloguswaarde zijn plus de restwaarde minus de som van het totaal voldane leasebedrag.

2.3          Overdraagbaarheid

Indien lessee haar bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties uit een contract voortvloeiende, aan een derde (natuurlijke persoon) wenst over te dragen dan is daartoe de schriftelijke medewerking van lessor benodigd. Lessor kan nadere voorwaarden en kosten verbinden aan haar medewerking. Lessor is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdend met het contract aan derden over te dragen dan wel te verpanden. Lessee verklaart aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde in geval van een zodanige overdracht, alle rechten bij deze leaseovereenkomst aan lessor toegekend, jegens lessee zal kunnen uitoefenen.


3.          Leasebedrag


3.1          Leasetarief

In het leasebedrag zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten (zoals afschrijving, marketingsupport etc.), die als zodanig in de leaseovereenkomst van toepassing zijn verklaard. Voor zover van toepassing zal over de kostencomponenten BTW in rekening worden gebracht. De lessor is bevoegd het leasebedrag tussentijds aan te passen in geval van: 1. aanvullende afspraken tussen partijen, 2. stijgende kosten in verband met overmatige onderhouds- en reparatiekosten, 3. wijzingen in (directe/indirecte) kosten door overheidsmaatregelen (zoals belastingen, etc.), 4. inflatie en andere kosten voor lessor.

3.2          Aanbetaling

Bij het akkoord gaan met de offerte wordt lessee geacht om een aanbetaling (bijv. eerste termijnbetaling) per ommegaande te voldoen. Na ontvangst van betaling zal desbetreffende apparatuur in bestelling worden geplaatst door lessor. Dit is bindend, ongeacht de leaseovereenkomst door geen, één of beide partijen getekend zijn. Lessee heeft geen recht op restitutie indien lessee besluit om de opdracht te annuleren na het voldoen van de aanbetaling.

3.3          Betalingen

Lessee is het leasebedrag maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van de betreffende maand en alle overige verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien goederen in een lopende maand geleverd worden, worden kosten naar rato doorberekend en in opvolgende factuur verrekend. Niet tijdige betaling van enig door lessee aan lessor verschuldigd bedrag levert verzuim op. Lessee is alsdan over de aan lessor verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Indien lessee blijvend verzuimt aan zijn betalingsplicht te voldoen dan kan lessor de incasso uit handen geven aan een externe partij. De eventueel voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor  rekening van lessee. Bij een geschil tussen partijen is administratie van lessor leidend.

3.4          Subsidies

Indien door (verandering in) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend, komen deze toe aan de lessor. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door de lessor, kunnen de lease-tarieven eventueel worden verlaagd voor lessee.


4.          Looptijd


4.1          Leasetermijn

De leaseovereenkomst vangt aan met de overtekening van de daartoe bevoegde vertegenwoordiger. De betalingsplicht gaat in vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn bij de lessee. Deze heeft een looptijd zoals overeengekomen in de leaseovereenkomst. De leaseovereenkomst wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van de looptijd. Lessee wordt na het verstrijken van de looptijd geacht de goederen compleet en in goede staat weer af te staan aan lessor, tenzij schriftelijk anders afgesproken (bijvoorbeeld in geval van overname van goederen).

4.2          Beëindiging en ontbinding

De lessee kan de leaseovereenkomst vroegtijdig beëindigen, onder de voorwaarde dat dit gebeurt met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend. Hier worden geen extra kosten voor gerekend, tenzij anders afgesproken in de leaseovereenkomst. Een opzegging moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan lessor. De lessor behoudt te allen tijde het recht om eenzijdig de leaseovereenkomst te beëindigen. Hiervoor is de lessor niet verplicht een reden aan te geven bij de lessee. De lessee is verplicht om daar medewerking voor aan lessor te verlenen indien zich een eenzijdige opzegging zou voorvallen. De beëindiging van de leaseovereenkomst houdt overigens niet in dat lessee ontheven wordt van de betalingsplicht voor eventuele openstaande kosten en een eventuele eindafrekening. Bij vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst zonder de opzegtermijn in acht te nemen, kan lessor de misgelopen inkomsten per direct opeisen bij de lessee.


5.          Gebruik


5.1          Bevoegdheid

Bij het sluiten van de leaseovereenkomst gaat lessor ervan uit dat lessee de hoofdgebruiker is van de goederen. Het doen en laten van andere gebruikers van de goederen komt voor de toepassing van de voorwaarden van de leaseovereenkomst voor de rekening van lessee, alsof het zijn eigen doen en laten betreft. Lessee is dus aansprakelijk voor andere gebruikers.

5.2          Zorgdraging

De lessee zal als een goed huisvader voor de goederen en de bijbehorende bescheiden zorgdragen, conform de aard en bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook. De lessee zal de goederen doelmatig tegen diefstal beveiligen en er voor zorgdragen dat de goederen zich steeds in goede staat bevinden. De goederen mogen alleen uitgebaat worden op de locatie van afgifte. Indien de goederen verplaatst worden, moet de lessor daar eerst van op de hoogte gesteld worden.

5.3          Kwalificatie voor gebruik

De apparatuur mag uitsluitend bediend worden door personen die bevoegd (gekwalificeerd, gediplomeerd en/of gecertificeerd) zijn daarvoor. De lessor kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen bij het gebruik door onbevoegden. Lessee verklaart bij het tekenen van de leaseovereenkomst dat hij/zij bevoegd is voor het bedienen van desbetreffende apparatuur en houdt toezicht dat er geen onbevoegd gebruik van de apparatuur gemaakt wordt.

5.4          Supplies

De supplies die benodigd zijn bij het uitvoeren van behandelingen met de door lessor geleverde goederen (bijvoorbeeld Anti-Freeze membranen bij cryolipolyse behandelingen) zijn verplicht bij de lessor zelf afgenomen te worden door de lessee. Het gebruik van niet-goedgekeurde supplies kan namelijk de levensduur en werking van de goederen negatief beïnvloeden. De beperking is van toepassing tenzij er schriftelijk expliciet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van niet bij lessor afgenomen supplies.  
                                                                                                          


6.          Onderhoud


6.1          Gebruikswijze

De goederen dienen te allen tijde bediend te worden zoals de bijgeleverde gebruiksaanwijzing dat voorschrijft, tenzij anders voorgeschreven door lessor. Het is niet toegestaan om de goederen bedienen volgens eigen voorschriften of voorschriften die door derden aangeschreven staan die niet geautoriseerd zijn door lessor. Voor (herstel van) eventuele schade of extra slijtage die de goederen oplopen door onjuist gebruik zullen de kosten voor rekening van de lessee zijn.

6.2          Aanhouden onderhoudsschema

Het onderhoud van de goederen moet altijd volgens de richtlijnen van de handleiding/het onderhoudsschema aangehouden worden door de lessee, tenzij anders afgesproken met lessor. Periodieke inspectie en uitgebreid onderhoud wordt door lessor zelf uitgevoerd indien er gekozen is voor het contractuele onderhoudspakket. Indien lessee hier niet voor gekozen heeft, is lessee zelf verantwoordelijk voor het complete onderhoud. Kosten voor reparatie van eventuele defecten, schade en verminderde prestaties die de goederen oplopen door achterstallig onderhoud zullen voor rekening van lessee komen.

6.3          Aanpassing en modificatie

Het is niet toegestaan voor de lessee om aanpassingen aan de goederen te doen zonder expliciete toestemming van de lessor. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van reclamebestickering en dergelijke en aanpassingen op de typeplaat met het serienummer van desbetreffend goed. Bij sprake van een overname van de goederen vervalt deze restrictie.


7.          Toezicht


7.1          Blackbox

De door lessor geleverde goederen kunnen een blackbox bevatten die data verzamelt met betrekking tot de gebruiksuren, onderhoudsinterval et cetera. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de staat van de goederen te meten door lessor. De lessee is hiervan op de hoogte en geeft bij ondertekening van de leaseovereenkomst toestemming aan de lessor om deze gegevens periodiek in te zien.

7.2          Medewerking

De lessor is te allen tijde gerechtigd technische inspectie en controle uit te oefenen op de staat waarin de goederen zich verkeren. Lessee verleent op eerste verzoek van lessor zijn medewerking aan een dergelijke controle. Lessee stelt hiervoor de goederen op afspraak ter beschikking aan lessor.8.          Support


8.1          Bereikbaarheid

De lessor is dagelijks van 07.00 tot 21.00 telefonisch bereikbaar voor support. De lessee kan tijdens deze openingstijden beroep doen op professionele hulp bij (technische) problemen of consultancy met betrekking tot marketing indien de lessee contractueel aanspraak heeft op marketingsupport. Telefonisch support is kosteloos voor de lessee.

8.2          Vervangende apparatuur

Indien de goederen niet naar behoren opereren en daar telefonisch of op locatie geen oplossing voor gevonden wordt, wordt door lessor getracht om binnen 24 uur vervangende goederen te leveren. De lessor behoudt het recht om een gelijkwaardig apparaat te mogen leveren dat in een soortgelijke staat verkeert indien er geen nieuw apparaat voorhanden is. Eventueel samenhangende kosten komen voor de rekening van lessor.9.          Aansprakelijkheid


9.1          Schade aan goederen

Lessee wordt geacht zo spoedig mogelijk schade aan de goederen te melden aan lessor bij ontdekking daarvan. De reparatie- en voorrijkosten die eventueel voortvloeien uit schade door schuld van de lessee kunnen verhaald worden op lessee. De hoogte van deze kosten zullen na inspectie naar rato bepaald worden. Onder schuld van lessee valt alle schade die de goederen oplopen onder beheer van de lessee, ongeacht dit door derden is aangericht, per abuis is voortgekomen of moedwillig is aangericht. Lessee is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan de goederen.

9.2          Schade aan derden

Lessor is niet aansprakelijk voor schade aan derden door gebruik van de door lessor geleverde goederen. Dit houdt in dat lessee zelf aansprakelijk is voor eventuele schadeclaims door klanten van lessee die een mislukte behandeling hebben ondergaan bij lessee met door lessor geleverde goederen.

9.3          Reparatiekosten

Indien er door onjuist gebruik een defect aan de goederen ontstaat, kunnen de kosten van de reparatie op de lessee verhaald worden. Deze kosten kunnen eventueel in een eindafrekening verhaald worden op lessee indien er sprake is van een contractbeëindiging.

9.4          Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de goederen is lessee volledig aansprakelijk voor de kosten. Indien de goederen niet terug te halen zijn, dan kan de lessor de volledige cataloguswaarde, plus de restwaarde minus de som van het totaal voldane leasebedrag van de goederen, per direct opeisen bij de lessee. Lessee wordt geacht zelf verzekerd te zijn voor eventueel verlies en/of diefstal.

9.5          Eigen risico

Indien er een bedrag voor eigen risico is vastgesteld in het contract, is deze alleen van toepassing op schade aan de goederen door schuld van lessee. Voorrijkosten en risico bij verlies en diefstal vallen niet onder de dekking van het maximale bedrag wat onder “Eigen risico” valt. Verder vallen onder eigen risico schade aan en het verliezen van onderdelen en elementen van de goederen (zoals bijvoorbeeld laser/IPL handstukken, diamondtip koppen voor microdermabrasie etc.). Het bedrag wat onder “Eigen risico” valt geldt per geval en is niet een cumulatieve wat geldt over een bepaalde tijdspanne voor verschillende schadegevallen.

9.6          Beperking aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van door lessor geleverde goederen wegens een toerekenbare tekortkoming wordt -ongeacht de aangevoerde rechtsgrond- te allen tijde door lessor beperkt tot een vergoeding van directe schade en tot maximaal de cataloguswaarde van de betreffende geleverde goederen. Voorts aanvaardt lessor uitsluitend aansprakelijkheid terzake de door lessor geleverde goederen voor zover de desbetreffende toeleverancier van lessor jegens laatstgenoemde aansprakelijk is voor het in het geding zijnde product. Aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de door lessor geleverde diensten is te allen tijde door lessor beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door lessor ter zake de betreffende dienst gefactureerde bedrag in de periode waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet. De aansprakelijkheid van lessor is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van lessor zal worden uitgekeerd. De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van lessor.10.          Vervoer


10.1        Aflevering goederen

De lessor is verantwoordelijk en belast met de levering van goederen aan de lessee. Hier zijn kosten aan verbonden die op rekening komen voor lessee, tenzij anders is afgesproken. Dit gebeurt vanaf de ingangsdatum van de leaseovereenkomst. Elke dag dat het eerder of later geleverd wordt dan de ingangsdatum, worden de kosten naar rato verrekend in het leasebedrag van opvolgende maand. De goederen worden enkel afgeleverd op locatie van exploitatie en enkel indien lessee ter plekke aanwezig is. Bij levering worden de goederen uitgepakt en geïnstalleerd voor lessee. Vervolgens vindt er een gezamenlijke check-up plaats aan de hand van een (digitaal) afleverformulier. Na akkoord en gezamenlijke ondertekening van het formulier zijn de goederen gebruiksklaar.

10.2        Ophalen goederen

In geval van een beëindiging van de leaseovereenkomst is de lessee niet meer gerechtigd om gebruik te maken van de goederen. De lessor tracht binnen 48 uur na de datum van beëindiging de goederen op te halen bij lessee. Lessee is verplicht om medewerking te verlenen voor correcte afhandeling hiervan. Bij het ophalen wordt er samen met de lessor een technische inspectie uitgevoerd en dient er een vrijwaringsformulier getekend te worden door lessee. Hierin worden bijvoorbeeld eventuele schade aan goederen en vermissingen van elementen/onderdelen opgenomen. Indien lessee hiertoe verzuimt, kan lessor eventueel via een derde partij alle kosten verhalen op lessee. Dit zal in eerste instantie het leasebedrag naar rato per dag zijn plus incassokosten. Indien medewerking uitblijft kan lessor de dubbele waarde van de goederen (twee keer de cataloguswaarde plus restwaarde) opeisbaar stellen.

10.3        Voorrijkosten

Alle kosten die voortvloeien uit de logistiek die buiten de bepalingen van de leaseovereenkomst om zijn, komen voor rekening van de lessee. Deze kosten zullen naar rato bepaald worden.11.          Marketingsupport


11.1        Reclamewerk

Indien er in de leaseovereenkomst marketingsupport inbegrepen is, heeft lessee recht op reclamemateriaal gebaseerd op de geleverde goederen. Dit kunnen onder andere flyers, roll-up banners, A0-posters, social media posts, et cetera zijn. De frequentie en uitwerking hiervan wordt tussen partijen onderling besproken.

11.2        Drukwerk

Indien drukwerk inbegrepen is, zullen de reclamematerialen afgedrukt geleverd worden aan de lessee. Indien er contractueel geen drukwerk inbegrepen is, kan lessee op eigen kosten de aangeleverde templates laten drukken bij een drukkerij naar keuze. Op verzoek kan lessor deze eveneens laten drukken tegen kosten die doorberekend worden in de factuur van de opvolgende maand.

11.3        Intellectueel eigendom

De lessor blijft te allen tijde intellectueel eigenaar van de door lessor aan lessee geleverde reclamemateriaal. Dit is eveneens van toepassing op maatwerk reclamemateriaal met bijvoorbeeld de logo en andere bedrijfskenmerken van lessee. De reclamemateriaal mag door de lessee uitsluitend gebruikt worden gedurende de looptijd van het contract. Lessee mag uitsluitend aanpassingen aan het reclamemateriaal doen na schriftelijke goedkeuring van lessor. Reproduceren van het reclamemateriaal is enkel toegestaan onder contractuele bepalingen.12.          Overmacht


12.1        Aansprakelijkheid VitaLease B.V.

Indien lessor door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het contract uit te voeren, is lessor bevoegd het contract zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, ofwel haar verplichtingen uit het contract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat lessor tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan lessor toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren door importeur/fabriek/dealer/gebruiker aan lessor, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van het apparaat tussen het moment van het sluiten van het contract en het tijdstip van aflevering.

12.2        Vrijwaring

Lessee is vanaf het moment van de aflevering van de goederen tot het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt aansprakelijk voor elke schade ontstaan aan, met, of door de goederen. Lessor is niet aansprakelijk jegens lessee voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van lessee of derden opgelopen in verband met de goederen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van lessor.

12.3          Economische schade

Als er sprake is van inkomstenderving (of winstderving) bij lessee wegens het niet kunnen uitvoeren van het contract door lessor, kan lessor daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.13.          Compliance


13.1        Solvabiliteitscheck

Lessor voert voor elke lessee een Risk en Compliance check uit via Graydon. Lessee gaat bij het sluiten van de overkomst akkoord met het feit dat lessor hiervoor gegevens van lessee overdraagt aan Graydon. Hiermee wordt er een risicoprofiel geschetst van de lessee waar aan de hand van lessee wel of niet wordt geaccepteerd door lessor.

13.2        Monitoring

Lessee wordt gedurende de gehele contractduur actief gemonitord door Graydon in opdracht van lessor. Lessor mag op basis van informatie die hieruit voortkomt handelingen uitvoeren met betrekking tot de contractuele bepalingen en eventueel de leaseovereenkomst beëindigen.14.          Webshop


14.1        Prijs

 1. Alle door VitaLease gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door VitaLease aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 3. De standaard verzendkosten voor Nederland zijn €6.95 (excl. BTW). Deze kosten blijven gelijk ongeacht het formaat en het gewicht van de zending.
 4. VitaLease is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijke.
 5. VitaLease is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

14.2        Betaling

 1. Alle betalingen moeten 100% voldaan worden bij het plaatsen van de bestelling.
 2. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Verrekening door de klant is niet toegestaan.
 3. Het doen van betalingen van de klant aan VitaLease op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de klant. VitaLease is niet aansprakelijk voor schade van de klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door de klant aan VitaLease via het internet of anderszins is voor eigen risico van de klant.

14.3        Levering

 1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling - de feitelijke of de door de klant bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van de klant c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 3. De klant verplicht zich VitaLease in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 4. De klant garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  a. aan VitaLease de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend; 
  b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen; en 
  c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-18.00 uur kunnen plaatsvinden.
 5. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan de klant ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat de klant een van de hierboven in lid 3 en 4 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door VitaLease vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de klant, conform het artikel ‘Risico-overgang’ in deze algemene voorwaarden.
 6. Onverminderd de verplichting tot betaling is de klant in het in lid 5 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door VitaLease ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
 7. Al onze pakketjes worden verzonden via Sendy. Sendy bepaalt aan de hand van het formaat en het gewicht van de zending of zij het pakketje met PostNL, met DHL Parcel of met DPD verzenden.
 8. Alle bestellingen die op werkdagen tot 23.59 geplaatst zijn, worden binnen 2 werkdagen verzonden. Indien het product onverhoopt niet op voorraad is, zullen wij eveneens binnen 2 werkdagen contact met cliënt opnemen om te bespreken wat de actuele levertijd is en of dat acceptabel voor de cliënt is. Indien de cliënt niet wenst om de langere levertijd te aanvaarden, wordt de order kosteloos geannuleerd en vindt er een volledige restitutie van kosten plaats.
14.4        Risico-overgang

Ongeacht hetgeen tussen VitaLease en de klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van VitaLease, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van de door de klant ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

14.5        Reclames

 1. De klant dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De klant kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of VitaLease niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan VitaLease te worden gemeld.
 4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.
 5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan VitaLease worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VitaLease. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking. Retourzending dient in alle gevallen volgens instructies van VitaLease te geschieden. VitaLease behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 6. De klant draagt de kosten voor de retourzending.
 7. In geval van naar het oordeel van VitaLease gegronde en naar behoren ingediende klachten is VitaLease, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel vervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel verlening van een prijskorting.
 8. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
 9. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
14.6        Retentierecht

VitaLease is bevoegd om alle zaken die VitaLease van de klant onder zich heeft, onder zich te houden totdat de klant aan al zijn verplichtingen jegens VitaLease, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van VitaLease, dan is VitaLease gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

14.7        Intellectueel eigendom

 1. VitaLease garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
 2. Indien niettemin door VitaLease moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door VitaLease geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal VitaLease naar haar keuze na overleg met de klant de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. De klant verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij VitaLease niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan VitaLease ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

 


15.          Privacy


15.1        Gebruik gegevens
Lessor en lessee onderkennen dat in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Partijen houden zich ieder aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen. Zowel lessor als lessee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Indien lessor op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is lessor jegens de lessee niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de lessee niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


15.2        Marketing
De persoonlijke gegevens die lessor van lessee in bezit heeft, worden enkel gebruikt voor onze commerciële en administratieve doeleinden en worden niet openbaar gemaakt naar externe bedrijven toe. Dit geldt met uitzondering van de solvabiliteitscheck. Indien lessee daar niet mee eens is, kan dit schriftelijk aan lessor kenbaar gemaakt worden waarna lessor de gegevens van lessee niet voor marketingdoeleinden zal gebruiken.


15.3        Kopie legitimatie
Voor waarborging van de zekerheid van correcte aflevering voor zowel de lessor, de lessee als de transporteur/monteur wordt er bij de aflevering van goederen gevraagd om een kopie te maken van de legitimatie van lessee. Deze kopie wordt gemaakt aan de hand van een ID Mal (https://www.id-mal.nl/) waarbij de privacygevoelige gegevens van lessee worden afgeschermd. Dit wordt volledig conform richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) verricht. Lessee wordt geacht hieraan mee te werken. De kopie wordt gedurende de looptijd van het contract digitaal bewaard waarna het wordt vernietigd.


15.4        Toelichting Privacyreglement

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden bijzondere regels. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals: naam, adres, e-mailadres, leeftijd, maar bijvoorbeeld ook: het bedrijf waar hij of zij werkzaam is en de functie die hij of zij daar vervult.

VitaLease B.V. verwerkt en gebruikt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende regelgeving en met grote zorgvuldigheid.

 1. Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je onze website gebruikt (www.vitalease.nl), of omdat je als lessee gebruik maakt van onze diensten. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij, VitaLease B.V., verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, dan verzamelen we dus alle bij die acties genoemde gegevens. Zo kan er bij ons in de database een persoonsprofiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Ook kan je zelf via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (je telefoon of tablet) zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de website als bezoeker:

 • Het type browser dat  je gebruikt en de instellingen ervan
 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip van het bezoek
 • Het aantal keer dat je de website bezoekt
 • De pagina’s en onderwerpen die je bezoekt op de website en hoe lang je deze bekijkt
 • De velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Bij het aanmaken van een profiel als lessee:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen
 • De onverplichte gegevens die je invult

Bij het inloggen op een bestaand profiel:

 • De beheershandelingen die je uitvoert

Bij het kiezen voor – en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • De onderwerpen waarop je doorklikt
 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft
 1. Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

VitaLease B.V. verwerkt persoonsgegevens onder andere om:

De diensten en functies die je wilt gebruiken te kunnen leveren

Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten.

Analyses uit te voeren op het gebruik van de website

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je toestemming gegeven. Dit kan je wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt, de velden die je invult en de zoektermen die je gebruikt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

Nieuwsbrief

Indien je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen.

 1. Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van betrokkene zoals inzage, wijziging en bezwaar)?

Jij hebt zelf invloed op wat we met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen ons gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Wanneer je de persoonsgegevens die VitaLease B.V. over je verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wanneer je tegen het gebruik van je gegevens door VitaLease B.V. bezwaar wilt maken, dan kan je contact opnemen met info@vitalease.nl. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Mocht je het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens. We bieden de website www.vitalease.nl aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze fantastische dienst doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en allen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie of hebben zich aan jou kenbaar gemaakt als verantwoordelijke. Met de partijen die op onze instructie werken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Zoals je bij Compliance kunt lezen in de Algemene Voorwaarden, delen we jouw gegevens met Graydon voor de solvabiliteitscheck.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Indien wij VitaLease B.V. verkopen of indien VitaLease B.V. fuseert dan kunnen je gegevens ook naar een andere partij overgaan. We zullen je hierover informeren.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

VitaLease B.V. zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

Vitalease.nl wordt door Strato gehost. Elke vier uur maakt deze server een automatische back-up van de complete database en alle bestanden. Voor deze server is ook een SSL-certificaat verkregen waarmee alle gegevens veilig via een https-verbinding worden verzonden. Ook wordt versleuteling toegepast van de gegevens in de database en worden met regelmaat PEN testen uitgevoerd.

Binnen VitaLease B.V. zelf zijn ook de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de toegang tot de gegevens beperkt is tot een aantal daartoe bevoegde personen. Ook wordt gewerkt met ict-systemen die regelmatig worden geback-upt.

 1. Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

VitaLease B.V. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en ze niet langer dan 3 jaar bewaren, tenzij er een sprake is van een actieve dienstverlening (bijvoorbeeld een lopend contract of een andere formele bepaling). Zolang jij je gegevens beschikbaar houdt voor ons, zullen wij ze voor je bewaren. Als je er echt zeker van wilt zijn dat je gegevens verwijderd zijn of worden, dan kan je ons een verwijderingsverzoek sturen. Onze contactgegevens vind je in dit privacyreglement.

 1. Wijzigingen van dit privacyreglement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacyreglement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacyreglement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op je toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacyreglement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

 1. Contact

Wanneer je meer informatie wil over de wijze waarop VitaLease B.V. persoonsgegevens verwerkt of vragen heeft naar aanleiding van deze privacyreglement, kun je contact opnemen met VitaLease B.V. via info@vitalease.nl.


15.5        Cookiebeleid
Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver en dat zich op de harde schijf van je computer installeert.

Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze cookies gebruiken we om informatie over sessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je bekijkt op deze website.

De cookies die we gebruiken op deze site zijn:

 1. Functionele cookies

Cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld:

 • Het onthouden van informatie die je invult op de pagina’s, zodat je niet steeds opnieuw al je gegevens hoeft in te vullen
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om deze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • Het tonen van kaartinformatie, zodat je kunt zoeken naar de aannemer die je wilt beoordelen
 • Het bekijken van video’s op deze website
 1. Social media cookies

Cookies die er voor zorgen dat de inhoud van onze website te delen is via social media. Voor het functioneren van de social media buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van Facebook, Twitter en Google+. Bijvoorbeeld voor het delen van pagina’s. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven.

 1. Analytische cookies

Cookies waarmee wij in kunnen spelen op het gebruiksgedrag van de website. Wij maken ook gebruik van cookies om statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit doen wij om de website beter aan te laten sluiten op de behoefte van de bezoekers. Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals social media-, advertentie- en personaliseringsdoeleinden. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je toestemming voor cookies altijd weer intrekken.

Indien we via cookies ook persoonsgegevens verzamelen dan is hier ons privacyreglement op van toepassing. Dit privacyreglement vind je ook op deze website.

Verzet tegen cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld. Je kunt nog wel de website raadplegen voor informatie over onze acties en producten. Ook kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen zodat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser: 

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer: Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen. 
 • Cookies verwijderen in Firefox: Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. 
 • Cookies verwijderen in Chrome: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’. 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat ook via www.youronlinechoices.com

Wij willen je er op attenderen dat als je een gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze websites goed werken. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat je bepaalde websites zelfs helemaal niet meer kunt zien.

contact via Whatsapp